Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin określa zasady korzystania użytkowników indywidualnych (dalej zwanych „Użytkownikami”) w serwisie internetowym swinnazalew.pl (zwanym dalej „Serwisem” lub „Portalem”) i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, w rozumieniu przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną.

1.2. Administratorem serwisu jest właściciel swinnazalew.pl, zwany w dalszej części „Administratorem”.

1.3. Serwis internetowy swinnazalew.pl służy do przechowywania i udostępniania przez Użytkowników zdjęć. Serwis jest przeznaczony do umieszczania przez Użytkowników plików w formie elektronicznej takich jak zdjęcia, z których mogą korzystać wszyscy użytkownicy Internetu, włącznie ze współdzieleniem plików z innymi Użytkownikami.

1.4. Treści zamieszczane w Serwisie są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu, jednakże z pełnej funkcjonalności mogą korzystać tylko osoby zarejestrowane.

1.5. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:
Awatar – obraz reprezentujący wizualnie Użytkownika w formie obiektu osadzonego lub pliku hostowanego.
Komentarz – podstawowa forma wypowiedzi Użytkownika w Serwisie w ramach jego systemu forów dyskusyjnych. Dzięki Komentarzom Użytkownik może w sposób tekstowy i/lub w formie zdjęć dzielić się z innymi Użytkownikami swoimi myślami, poglądami i opiniami.
Konto Użytkownika (zwane również „Kontem”) – wydzielone dla danego zarejestrowanego Użytkownika miejsce w Serwisie, gdzie zbierane i prezentowane są informacje dotyczące tego Użytkownika. Konto Użytkownika może zawierać Materiały udostępnione przez Użytkownika, w tym zwłaszcza dodane przez niego Materiały i Komentarze.
Materiały – wszelkie treści zamieszczone w formie elektronicznej przez Użytkowników na serwerach Administratora w celu ich publikacji (w dozwolonym przez prawo i Regulamin zakresie) w Serwisie, a w tym Linki, Pliki (w tym, w szczególności w formie Obiektu Osadzonego lub Pliku Hostowanego) oraz Komentarze i Wideo.
Nadużycie – wszelkie działania Użytkownika niezgodne z prawem, niniejszym Regulaminem lub etyką.
Nieautoryzowany Dostęp – Użytkownik, który korzysta z Konta, którego nie jest właścicielem, tzn. używa do niego nie swoich danych dostępowych lub korzysta z jakichkolwiek zasobów Portalu, nie posiadając do tego uprawnień.
Obiekt Osadzony – Materiał w formie obiektu osadzonego w kodzie stron Serwisu przez Użytkownika.
Plik Hostowany – Materiał w formie wgranego pliku na serwer Administratora przez Użytkownika i hostowany na serwerze Administratora.
Serwis – zbiór stron www zlokalizowanych w danej domenie należącej do Administratora, umożliwiający między innymi umieszczanie Materiałów oraz Komentarzy w celu ich publikacji w Internecie i udostępnienia pozostałym Użytkownikom.
Polityka Prywatności – odrębny dokument regulujący szczegółowo kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i zasadami ochrony prywatności stosowanymi wobec Użytkowników.
Użytkownik – każda osoba fizyczna lub organizacja, która wykorzystuje Serwis do zamieszczania i udostępniania Materiałów i Komentarzy w Serwisie.
Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji poprzez podanie wymaganych w formularzu rejestracyjnym danych, za pomocą środków informatycznych dostępnych w Portalu, posiadający swój unikalny login zabezpieczony hasłem. Tylko taki Użytkownik Zarejestrowany może zamieszczać Materiały i Komentarze.

2. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

2.1. W celu dokonania rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie swojego adresu e-mail, loginu oraz dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności, a następnie potwierdzić swój adres email poprzez link przesłany przez Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail.
2.2. Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Portalu po podaniu loginu i hasła i późniejszym zalogowaniu, oraz potwierdzeniu adresu email.
2.3. W wyniku rejestracji dla Użytkownika Zarejestrowanego tworzone jest Konto i Profil Użytkownika. Użytkownik Zarejestrowany może uzupełnić informacje w ramach Konta o własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili zmienić lub usunąć. Zakres, w jakim dane te mogą zostać udostępnione innym Użytkownikom określa Polityka Prywatności.
2.4. Użytkownik ma wgląd do informacji upublicznionych w ramach Konta przez Użytkownika Zarejestrowanego.
2.5. Użytkownik w trakcie procesu rejestracji lub po zarejestrowaniu się w Serwisie, ma możliwość zamieszczenia Awatara w ramach swojego Konta.
Awatar nie może być sprzeczny z niniejszym Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Awatara w przypadku, gdy narusza on niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje.
2.6. Użytkownik poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta oświadcza, że:
– zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;
– zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Polityki Prywatności.

3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

3.1. Konto nie może być wykorzystywane do działalności komercyjnej lub wspomagania tej działalności w jakikolwiek sposób. Przez działalność komercyjną rozumie się także umieszczanie przez Użytkowników reklam w jakichkolwiek formie.
3.2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Konta. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z Serwisu w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje późniejszych zmian niniejszego regulaminu.
3.3. Korzystanie z Serwisu wymaga przeglądarki internetowej oraz włączonej obsługi języka JavaScript i plików cookies.
3.4. Użytkownik Zarejestrowany umieszczając Komentarz lub jakiekolwiek Materiały w ramach Serwisu, oświadcza, że są one wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu wszelkie prawa do umieszczanych treści, włącznie z autorskimi prawami majątkowym obejmującymi prawo do publikowania i rozpowszechniania Materiałów w systemie on-line, w Internecie oraz prawem do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, jak również, że prawa te nie są ograniczone w jakikolwiek sposób na rzecz żadnej osoby trzeciej.
3.5. Użytkownik Zarejestrowany ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie Komentarze oraz Materiały, które zamieścił w Serwisie.
3.6. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi i postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w tym:
– nadawania umieszczanym plikom nazw i umieszczania opisów zgodnych z rzeczywistą zawartością plików;
– umieszczania materiałów o charakterze erotycznym lub z innych względów nieodpowiednich dla osób poniżej 18 roku życia w taki sposób, by osoby niepełnoletnie lub nie życzące sobie kontaktu z tego typu materiałami nie były narażone na przypadkowy z nimi kontakt;
– korzystania z Serwisu w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników;
– bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian niniejszego Regulaminu.
3.7. Użytkownikowi zabrania się:
– rozpowszechniania za pośrednictwem Konta plików lub innych treści, do których Użytkownik nie posiada praw autorskich lub innych uprawnień do ich publikacji lub rozpowszechniania w Internecie;
– umieszczania Materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem, a w szczególności treści pornograficzne, treści o charakterze pornografii z udziałem dzieci oraz zwierząt lub z użyciem przemocy, materiałów propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania zabezpieczeń danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów;
– utrudniania innym Użytkownikom korzystania z Serwisu, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy Serwisu w sposób, do którego elementy te nie są przystosowane;
– umieszczanie w Serwisie plików i treści zawierających jakiekolwiek dane osobowe innych osób.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I SANKCJE

4.1. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność związaną z poszanowaniem praw autorskich i innych praw związanych z przechowywaniem, rozpowszechnianiem i innymi formami korzystania z danego pliku.
4.2. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Administratora z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez Materiały zamieszczone przez Użytkownika. Użytkownik ten wstąpi do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
4.3. W przypadku naruszenia regulaminu, Administrator ma prawo zablokować lub usunąć Konto Użytkownika.

5. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZASTRZEŻENIA

5.1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłączona zostaje odpowiedzialność Administratora za:
– wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, o ile takie działania Użytkowników nie stanowią normalnego korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem;
– jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania plików bądź spowodowanej tym niemożności udostępniania jego plików;
– skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika, o ile nastąpiło to z winy Użytkownika;
– wszelkie działania podjęte w stosunku do Użytkownika w związku z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu, w szczególności za blokadę publicznego dostępu do Konta, całkowitą blokadę Konta, usunięcie poszczególnych plików, ograniczenie możliwości korzystania z określonych usług lub funkcjonalności Serwisu lub usunięcie Konta wraz ze wszystkimi zgromadzonymi na nim plikami;
– za ewentualne szkody w związku z treścią Komentarzy i Materiałów, działania Użytkownika polegające na zbieraniu danych osobowych niezgodnie z prawem i następnie ich przetwarzanie, w szczególności udostępnianie osobom nieupoważnionym w sposób niezgodny z przepisami regulującymi zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych.

5.2. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
– okresowego wyłączania Serwisu bez uprzedniego powiadomienia;
– natychmiastowego usunięcia jednego lub wielu plików udostępnianych przez Użytkownika, a także całego Konta, bez uprzedzenia, w wypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu;
– usunięcia w sytuacjach wyjątkowych niektórych lub wszystkich plików, znajdujących się w Serwisie, usunięcia Komentarzy lub Materiałów w przypadku stwierdzenia, iż mogą naruszać chronione prawem dobra podmiotów trzecich lub naruszają dobre zwyczaje.
5.3. Administrator ma prawo udostępnić odpowiednim osobom (organom ściągania) loginy i hasła oraz adresy IP osób, łamiących prawa autorskie.

6. ZMIANY REGULAMINU

6.1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, ze względu na ważne przyczyny.
6.2. Wszelkie zmiany Regulaminu będą opublikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.
6.3. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Użytkownik jest zobowiązany rozwiązać umowę z Administratorem poprzez natychmiastowe usunięcie Konta. Nieusunięcie konta będzie odczytywane jako wyrażenie zgody na aktualnie obowiązujący regulamin.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego Regulaminu prosimy kierować na adres kontakt@swinnazalew.pl.
7.2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące konsumentom stosowanie do obowiązujących przepisów prawa.

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 12.07.2017r. i obowiązuję do odwołania.